Miriam GC Logo

 

 

grand worthy matron

Sis. Titania Ferrell

Grand Worthy Matron

 

Kapri Bailey

Sis. Kapri Bailey Assoc. Grand Worthy Matron

 

Jasmin Henderson

Sis. Jasmin Henderson Grand Secretary

 

Porschia Lloyd

Sis. Porschia Lloyd Assoc. Conductress

 

Laneesha Sullivan

Sis. Laneesha Sullivan Grand Treasurer

 

Patrice Felton

Sis. Patrice Felton Grand Conductress

 

Ill. Febus AM Hunter 33° PWGP

Ill. Febus AM Hunter 33° PWGP

Bro. Lenny Washington 32° Worthy Grand Patron

Bro. Lenny Washington 32° Worthy Grand Patron

 

Bro. Jason Felton

Bro. Jason Felton 32° Assoc. Grand Patron